ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo mimo obchodných priestorov môže spotrebiteľ v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa do 14 dní OD PREVZATIA informovať obchodníka o odstúpení od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa tovar alebo služby na účely mimo svojej profesnej alebo podnikateľskej činnosti. Možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa teda NEPLATÍ pre právnické osoby.

Zákazník, ktorý od zmluvy alebo objednávky odstúpi, je povinný tovar vrátiť nepoškodený v originálnom obale a v nezmenenom množstve, okrem prípadov, keď je produkt zničený, pokazený, stratený alebo sa množstvo znížilo bez zavinenia spotrebiteľa.

Ak obchodník zistí, že je vrátený tovar poškodený alebo vrátené množstvo nie je zodpovedajúce, spotrebiteľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku nakladania s tovarom, ktoré nie je nevyhnutné pre zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ môže vykonať kontrolu a skúšku produktov v rozsahu, ako je to nevyhnutne potrebné na zistenie skutočného stavu. Iba z dôvodu zníženia hodnoty tovaru resp. konania spotrebiteľa nemôže spoločnosť spotrebiteľovi odmietnuť právo na odstúpene od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny.

Vyhlásenie o odstúpení sa považuje za podané načas, ak ho zašlete v lehote, ktorá je stanovená na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno ohľadne uplatňovania práva na odstúpenie z tohto článku znáša spotrebiteľ.

Ak odstúpite od zmluvy po prevzatí tovaru, ste povinný tovar vrátiť do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy poštou, tovar je potrebné zaslať ako doporučený balík na našu adresu: GLS Slovakia HUB – PJU / KUPI HITRO, Budča 1039, 962 33 Budča.

Tovar sa považuje za vrátený včas, ak ho odošlete pred uplynutím 14 dňovej lehoty na vrátenie.

Výrobky zašlite formou poštového balíka, nie ako listovú zásielku. K výrobkom, ktoré vraciate, musí byť priložená kópia faktúry a vyplnený formulár na vrátenie tovaru na zadnej strane faktúry. Balíky zaslané na dobierku NEPREBERÁME.

V prípade odstúpenia od zmluvy, znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, ktoré sa vyúčtujú podľa cenníka doručovacej pošty a závisia od druhu a veľkosti balíka.

Spotrebiteľ nemôže požadovať vrátenie ďalších nákladov, ktoré mu vznikli v prípade, ak sa výslovne rozhodol pre iný druh zásielky, než je cenovo najvýhodnejšia štandardná zásielka poskytovaná obchodníkom.

Ak ste už za objednaný tovar zaplatili, vrátime vám všetky zrealizované platby (celú kúpnu cenu a náklady za doručenie), ktoré ste zrealizovali v súvislosti s objednávkou. Úhradu uskutočníme bezodkladne resp. najneskôr do 14 dní od doručenia informácie o odstúpení od zmluvy a doručení potvrdenia, že ste tovar už doporučenou poštou poslali na našu adresu. Zákazník nemá právo od predávajúceho vyžadovať vrátenie nákladov ktoré nastali výberom inej formy dopravy než je cenovo najvýhodnnejšia ponuka ktorú predávajúci ponúka.

Úhradu zrealizujeme na váš podnikateľský (osobný) účet, ktorý uvediete vo formulári na vrátenie tovaru.

Ak výrobok nefunguje správne, alebo nefunguje v súlade s vašimi očakávaniami, prosíme vás, aby ste telefonicky kontaktovali naše technické oddelenie, kde vám naši konzultanti môžu pomôcť s potrebnými vysvetleniami. Týmto spôsobom predítete prípadnému nesprávnemu použitiu výrobku, poškodeniam samotného výrobku a prípadnému poškodeniu iných vecí.

Reklamáciu výrobkov, u ktorých zistíme, že boli poškodené v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného použitia resp. zaobchádzania s nimi, ktoré nebolo nevyhnutne potrebné na zistenie charakteristík, vlastností a fungovania tovaru, nebudeme môcť uznať. Ak budete chcieť takýto výrobok po zamietnutí reklamácie opätovne prevziať, pošleme vám ho a pritom vyúčtujeme náklady za doručenie takéhoto výrobku; takýto výrobok si môžete prevziať aj na našej adrese.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na linku: bit.ly/KHodstop