VECNÁ CHYBA

Spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva z titulu vecnej chyby, ak o chybe informuje obchodníka do dvoch mesiacov od dátumu zistenia chyby. Spotrebiteľ je povinný v oznámení o chybe detailne opísať chybu a obchodníkovi umožniť kontrolu veci.

Spotrebiteľ, ktorý správne informoval obchodníka o chybe, má nárok od obchodníka požadovať:

  • odstránenie chyby tovaru alebo vrátenie časti zaplatenej sumy pomerne k výške chyby alebo;
  • výmenu chybného tovaru za nový bezchybný tovar alebo
  • vrátenie zaplatenej sumy.

Ak existencia chyby na tovare resp. chyba pri výkone služby nie je sporná, je obchodík povinný čo najskôr, najneskôr však v lehote 8 dní vyhovieť požiadavke zákazníka z predchádzajúceho odseku.

Obchodník je povinný písomne odpovedať zákazníkovi na žiadosť najneskôr do 8 dní od doručenia požiadavky, ak je existencia chyby na tovare sporná.

Kedy sa jedná o vecnú chybu:

  • ak vec nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné pre jej obvyklé použitie alebo predaj;
  • ak vec nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné pre osobitné použitie, za účelom ktorého si ju zákazník kupuje, ak o tom predávajúci vedel resp. mal vedieť;
  • ak vec nemá vlastnosti a charakteristiky, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté resp. predpísané;
  • ak predávajúci vydá vec, ktorá sa nezhoduje so vzorkou alebo modelom, okrem prípadov, keď bola vzorka alebo model predvedená len ako informácia.

Vhodnosť tovaru na obvyklé použitie sa posudzuje vzhľadom na tovar rovnakého druhu so zohľadnením akékoľvek vyhlásenia predávajúceho ohľadne vlastností tovaru, ktoré poskytol obchodník alebo výrobca najmä vo forme reklamy, prezentácie výrobku alebo údajov na tovare samotnom.

Ako uplatniť vecnú chybu?

Zákazník môže uplatniť svoje práva z titulu vecnej chyby, ak nás o chybe informoval v lehote dvoch mesiacov od dátumu, kedy vecnú chybu zistil.

Zákazník je povinný v oznámení o chybe presnejšie opísať chybu a umožniť nám kontrolu veci.

Na zodpovednosť za vecné chyby sa použijú ustanovenia zákona, ktorý upravuje záväzkové vzťahy a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kedy obchodník nenesie zodpovednosť za vecné chyby?

Obchodník nie je zodpovedný za vecné chyby na tovare, ktoré sa prejavia po uplynutí dvoch rokov od prevzatia tovaru. Má sa za to, že chyba na veci existovala už v čase prevzatia, ak sa prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia. Práva spotrebiteľa  zaniknú uplynutím dvoch rokov od dátumu, kedy o chybe informoval predávajúceho.

Formulár na uplatnenie vecnej chyby: bit.ly/KHVracilo